€İnovasyon

İnovasyon Latince bir sözcük olan “innovatus” tan türemiş olup “Toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” anlamına gelir. Türkçe’ye ise “yenilik” olarak geçmiştir fakat inovasyonun temel taşı “yeni olan değil, ekonomik ve sosyal olan bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen yenilikler” olarak tanımlanmalıdır. İnovasyon girişimciliğin bir aşamasıdır. Refah seviyesini arttırmak için yapılmış eylemlerdir. İnovasyon bir anlamda, örgüt kültürünün öncüsü olarak algılanmalı işletmenin iç ve dış yeniliklerini yakalayıp devam ettirmesi için basamak olarak kullanılmalıdır. İnovasyon konusunda uluslararası kabul gören bir kaynak olan Oslo Kılavuzu’nun TÜBİTAK tarafından yayınlanan Türkçe çevirisinde inovasyon “yenilikçilik” olarak ifade edilmekte ve şöyle tanımlanmaktadır: “İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.” İnovasyon için asgari koşul; ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya örgütsel yöntemin firma için yeni (veya önemli derecede iyileştirilmiş) olmasıdır. Bu firmaların ilk defa geliştirdikleri ve diğer firma veya örgütlerden uyarlamış oldukları ürünler, süreçler ve yöntemleri kapsar.

İnovasyonun Özellikleri

OECD tarafından hazırlanan OSLO Kılavuzunda verilen işletme düzeyinde inovasyonun temel özellikleri sıralanacak olursa;

-İnovasyon faaliyetlerinin sonucunun ne olacağı önceden bilinmemektedir. Örneğin, yeni bir üretim sürecinin, pazarlama veya örgütsel yöntemin uygulanması için ne kadar zaman ve kaynak gerekeceği ve bunların ne derece başarılı olacağı önceden bilinemez. Yani inovasyon süreci bazı öngörülerin dışında belirsizliklerle dolu bir süreçtir.

-İnovasyon finansal açıdan uyumlu olduğu işletmelerde başarı sağlayabilir.

-İnovasyon, yeniliği yapan firmanın dışındaki firmalar tarafından taklit vb. yolla yayılma gösterir.

-İnovasyon yeni bir bilgiden yararlanmayı veya mevcut bir bilginin yeni kullanımını ya da bunların bir birleşimini içerir.

İnovasyonun Önemi

İnovasyon, hem günümüz ulusal ekonomileri hem de işletmeler için vazgeçilmez bir dinamiğin kaynağı haline gelmiştir.

İnovasyon; 

-Ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik büyümenin

-Toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin

-İşletmeler ve uluslararası ekonomiler için rekabet ortamı yaratmıştır.

İşletmeler İçin İnovasyonun Önemi:

-Artan verimlilik ve maliyetlerdeki düşüş

-Pazarda daha fazla yer edinme

-Müşteri memnuniyetinin maksimum olması

Toplum ve Ekonomide İnovasyonun Önemi:

-Toplumsal refah artışı

-İstihdam artışı

-İhracat artışı sağlama

-Girişimciliğin sağlanması

—İnovasyonun bu gibi güçlü etkilerinden maksimum yararlanmak için öncelikle toplum kurum ve kuruluşlar belirli bir düzeyde farkındalığa sahip olmalıdır.

—90’lı yıllarda İnovasyon şirket içi Ar-Ge, üretim ve pazarlama departmanlarının entegrasyonuyla oluşmuş dışa kapalı bir sistemdi. 90’lı yıllardan sonra teknoloji ve pazarın dikkate alınmasıyla dışa açık, interaktif inovasyon sistemleri gelişmeye başladı. Yani Ar-Ge, üretim ve pazarlamanın yanına bilimde eklenmiş oldu.